Ingeloot uitgeloot nieuwbouwprojecten

Hoe werkt het systeem van ingeloot worden op nieuwbouwprojecten?

Hoe doet de notaris dat? is het net de lotto?

Antwoorden: Ingeloot uitgeloot nieuwbouwprojecten

Avatar

Hoi,

ik neem aan dat dit bij elke gemeente net iets verschillend is, daarom kun je wellicht je vraag bij de gemeente stellen.
Ik heb wel een stukje op internet gevonden over hoe de loting in Laarbeek gaat:

"...Lotingsregels
-
Men kan zich inschrijven voor diverse categorieën kavels dan wel woningen afzonderlijk
doch naar keuze eveneens gezamenlijk; partners dienen zich samen in te schrijven en
mogen niet afzonderlijk inschrijven op straffe van uitsluiting voor de loting dan wel ont-
neming van een eventueel gelote kavel of woning;
-
Het college van burgemeester en wethouders kan onder bijzondere omstandigheden en
in bijzondere gevallen, ter beoordeling van het college, van het lotingsysteem afwijken.
Indien het college van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, wordt achteraf mede-
deling gedaan aan de gemeenteraad;
-
De loting geschiedt niet per afzonderlijke kavel of koopwoning doch in volgorde van ty-
pe en prijsklasse waarbij begonnen wordt met de vrije sectorkavels voor de vrijstaande
woningen, de vrije sectorkavels voor halfvrijstaande woningen, vrijstaande projectwo-
ningen, halfvrijstaande projectwoningen en projectwoningen in rij;
-
De keuze door ingelote personen gebeurt in volgorde van trekking. Er wordt een lot-
nummer getrokken en voorgelezen. De bezitter van het lot mag naar voren komen en
dient na legitimatie ter plaatse onmiddellijk zijn / haar keuze kenbaar te maken;
-
Iedere inschrijver dient persoonlijk aanwezig te zijn bij de loting of dient iemand te
machtigen die op deze avond namens de inschrijver aanwezig is; als men ingeloot
wordt en niet aanwezig is of niemand heeft gemachtigd om namens hem/haar aanwe-
zig te zijn vervalt ieder recht op keuze en wordt dit geregistreerd als weigering;
-
Als men wordt ingeloot voor een bepaalde categorie dan is die categorie bepalend en
dient een keuze gemaakt te worden. Een eventuele latere inloting bij één van de vol-
gende categorieën vervalt automatisch;
-
Per categorie wordt na de verdeling van de beschikbare kavels en / of woningen een
gelijk aantal reserveplaatsen geloot; ook hier geldt weer dat de eerste trekking bepa-
lend is. Als men echter op een reserveplaats ingeloot wordt en in een volgende catego-
rie loot men alsnog in voor een bouwkavel of koopwoning dan gaat dit laatste voor;
-
Onderlinge ruil van kavels dan wel koopwoningen binnen hetzelfde cluster / categorie is
toegestaan mits toestemming van burgemeester en wethouders is verkregen;
-
Indien men is uitgeloot krijgt men bij een volgende loting in Laarbeek een extra lot. Het
maximum aantal loten waarmee aan een loting kan worden deelgenomen is 4 loten. Al-
le lotingen voor diverse clusters worden in dit verband aangemerkt als 1 loting. De in-
gangsdatum van deze regeling is 1 januari 2003. Personen die in de periode 1999 tot
en met 2002 één of meerdere keren zijn uitgeloot, starten met ingang van 1 januari
2003 met 2 loten;
-
Indien men wel is ingeloot maar zonder duidelijke reden een kavel of koopwoning wei-
gert (nader te bepalen door het college) dan wordt een sanctie toegepast. Dit houdt in
dat men de eerstvolgende keer (in welk plan dan ook) niet mee mag loten en vervallen
tevens alle extra loten voor de toekomst;
-
Alleen een ingelote gegadigde mag de kavel of de koopwoning kopen en bij een kavel
of starterswoning dient hij / zij deze gedurende een aantal jaren zelf te bewonen zoals
vastgelegd in de Algemene voorwaarden voor de verkoop van registergoederen door de
gemeente Laarbeek. Het is niet toegestaan om een ingelote kavel of koopwoning door
te geven en / of te verkopen aan derden. Ook is de verkoop van de kavel / starterswo-
ning voor het verstrijken van de bewoningsplicht niet toegestaan op straffe van betaling
van het in de algemene voorwaarden genoemde boetebedrag;
-
Als een kavel of een koopwoning wordt teruggegeven gaat deze automatisch naar kan-
didaten op de reservelijst. De eerste inschrijving op de reservelijst krijgt de kavel aan-
geboden. Er wordt dus niet geschoven met reeds ingelote derden. Wanneer de kavels
of koopwoningen verkocht zijn, vervalt de reservelijst en heeft men geen bijzondere
rechten meer, behalve eventueel een extra lot bij de eerstvolgende loting;
-
Een verlote bouwkavel wordt te koop aangeboden aan de daarvoor ingelote (reser-
ve)kandidaat tegen de grondprijs die geldt op het moment van de loting.
-
De loting wordt verricht door een (kandidaat)notaris..."

Bron:
- https://pki.laarbeek.nl/websites/laarbeek/upload/Lotingsysteemuitgiftebouwkavelsenprojectmatigenieuwbouw.pdf

Gr. René
Rene1981 | 02-01-2010 00:51Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Ingeloot uitgeloot nieuwbouwprojecten